Τύπος συστήματος franchising

Το σύστημα franchising «ΒΕΝΕΤΗ», με βάση τον τρόπο ένταξης των δικαιοδόχων στο σύστημα και τον βαθμό εξάρτησης τους από τον δικαιοπάροχο, κατατάσσεται στον τύπο του franchising Υπαγωγής (Subjection Franchising). Στην περίπτωση αυτή που είναι και η πλέον διαδεδομένη, ο δικαιοπάροχος, ο οποίος είναι και ο αρχικός δημιουργός και κάτοχος της τεχνογνωσίας (know – how), διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο όχι απλώς δίνοντας κατευθυντήριες γραμμές, αλλά καθορίζοντας ουσιαστικά την επιχειρηματική πολιτική των δικαιοδόχων του. Χαρακτηριστικό του τύπου αυτού είναι η μονομερής υπαγωγή των δικαιοδόχων στην οργανωτική και επιχειρηματική καθοδήγηση του δικαιοπάροχου. Τούτο σημαίνει απλά, συμμόρφωση των δικαιοδόχων ως προς τις αυστηρές οδηγίες του δικαιοπάροχου και υπαγωγή τους στον έλεγχο του ως προς τη συμμόρφωση με τις οδηγίες και προδιαγραφές που θέτει στο πλαίσιο του συστήματος που ο ίδιος επινόησε και ανέπτυξε, έστω και αν οι δικαιοδόχοι έχουν αυτοτελή επιχειρηματική οντότητα.

Σύμβαση δικαιόχρησης (franchise contract)

Η συνεργασία της δικαιοπαρόχου και του δικαιοδόχου επιβεβαιώνεται με την υπογραφή Σύμβασης Δικαιόχρησης (franchising), η οποία ενδεικτικά και σε γενικές γραμμές προβλέπει:

Διάρκεια Σύμβασης


Παραχωρείται στον δικαιοδόχο, για το διάστημα ισχύος της σύμβασης, α) Το δικαίωμα της λιανικής πωλήσεως των προϊόντων και των υπηρεσιών τού Δικαιοπαρόχου και β) Το δικαίωμα χρήσεως του διακριτικού τίτλου, του καταχωρημένου σήματος, της ονομασίας προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και της τεχνογνωσίας.

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται δωδεκαετής, με δυνατότητα παράτασης (άλλα τέσσερα χρόνια) ή ανανέωσης μετά τη λήξη της.

Προστατευμένη περιοχή


Καθορίζονται και καταγράφονται επακριβώς τα όρια της προστατευμένης περιοχής μέσα στα όρια της οποίας ο δικαιοδόχος έχει το δικαίωμα της αποκλειστικής λειτουργίας του καταστήματος του, ως μέλος του δικτύου franchise του δικαιοπαρόχου. Ο δικαιοπάροχος αποσκοπώντας στην αύξηση του μεριδίου αγοράς του Συστήματος franchising στο σύνολο, έχει τη δυνατότητα να ανοίξει ή να συμφωνήσει στο άνοιγμα άλλων καταστημάτων σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή εκτός της παραχωρηθείσας κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Δικαιόχρησης. Ο Δικαιοδόχος αναγνωρίζει ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα να αποκλείει, να ελέγχει ή να επιβάλλει όρους για την τοποθεσία ή την ανάπτυξη άλλων καταστημάτων εκτός των ορίων της περιοχής του.

Γενικές υποχρεώσεις Δικαιοπαρόχου και Δικαιοδόχου

Ο δικαιοπάροχος προστατεύει την συμβατική περιοχή και παρέχει διαρκώς συμβουλές, τεχνογνωσία, οδηγίες και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης (εκπαίδευση, marketing, οδηγίες διακόσμησης, merchandising, κλπ.) καθ΄ όλη την διάρκεια της συμβατικής σχέσης.

TV Spot